Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van – en op alle overeenkomsten met –Nijmeegs SaunacentrumDe Thermen B.V. en al haar huidige of toekomstige groepsmaatschappijen, hierna te noemen: “Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen”.
 2. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van sauna & beauty de Thermen Nijmegen afneemt, dan wel met wie Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen een overeenkomst aangaat of met wie Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst zal verder worden aangeduid als “de gast”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.
 5. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van de gast wordt door Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Het niet van toepassing zijn van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Voor zover deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met een klant worden deze algemene voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit een overeenkomst voortvloeiende deel- of vervolgopdrachten.

Artikel 2: Aanbod en prijzen

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 2. Indien het aanbod is gebaseerd op door de gast verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen of tarieven aan te passen.
 3. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 4. Getoonde of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op de website van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen gelden slechts als indicatie. De gast kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.
 5. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van een overeenkomst welke betrekking heeft op onze meerbadenkaarten/abonnementen, is de gast bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de gast niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, geldt de nieuwe prijs als bindend.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Als de gast zonder daaraan voorafgaand aanbod aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen een boeking of een reservering doet, is Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd.
 2. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd of zodra Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Aanvullingen op – of wijzigingen van – deze algemene voorwaarden of een overeenkomst binden Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen pas nadat deze schriftelijk aan de gast zijn bevestigd.
 4. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen kan te allen tijde en zonder opgave van redenen het sluiten van een overeenkomst weigeren.
 5. Ondanks dat een overeenkomst tot stand is gekomen, staat het Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen vrij te allen tijde het verlenen van diensten of het leveren van te weigeren of op ieder moment te staken, als de gast zich naar het oordeel van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen niet fatsoenlijk gedraagt en/of de gast de aanwijzingen van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen niet opvolgt. De gast kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie en blijft gebonden de overeengekomen betaling aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen te voldoen.

Artikel 4: Annuleren Beauty behandeling

 1. Wanneer u niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip en u heeft niet geannuleerd, dan zijn wij genoodzaakt 100% in rekening te brengen. Annuleren kan uitsluitend per e-mail info@thermennijmegen.nl ter attentie van onze reserveringsafdeling.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening wordt vertraagd doordat: a. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de gast heeft ontvangen; b. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de gast heeft ontvangen; c. er sprake is van overige vertragende omstandigheden die voor risico van de gast komen; heeft Thermen Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen recht op een zodanige verlenging van overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de gast in rekening brengen.
 2. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst of bewaring te nemen. Voor bewaring hiervan zijn lockers aanwezig in de kleedruimte die sluiten door middel van een sleutel die door het invoeren van een persoonlijke code in deze locker kan blijven. De gast is zelf verantwoordelijk voor de gebruikte locker en de bijbehorende sleutel.
 3. Alle onkosten die door Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de gast komen geheel voor rekening van de gast.
  Alle jaarkaarten zijn persoonsgebonden, hebben een vaste einddatum en kunnen niet aan derden worden overgedragen, met uitzondering van bepaalde door Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen aan te wijzen meerbadenkaarten.
  Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar het oordeel van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen vereist, heeft zij het recht overeengekomen werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Gedrag en Huisregels

 1. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen fatsoenlijk gedragen en te allen tijde de aanwijzingen van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen opvolgen. De gast accepteert dat rust en ontspanning kernwaarden van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen zijn en zal zijn gedrag daarop afstemmen. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen onthouden van (en zal ervoor zorgen dat andere personen in zijn gezelschap zich onthouden van): a. Drugsgebruik; b. luidruchtig of anderszins storend gedrag; c. het meebrengen van elektronische apparatuur, met uitzondering van het op eigen risico meenemen van een E-Reader zonder camerafunctie, welke steeds door het personeel van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen kan worden gecontroleerd en/of ingenomen; d. onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen; e. het storen of hinderen van andere klanten of personeelsleden van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen; f. het maken van beeld- of geluidsopnames; g. het hebben van lichamelijk contact met anderen; h. roken, uitgezonderd de door Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen aangegeven zone buiten; i. het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties; j. het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.
 2. De gast en alle personen waarvoor de gast wettelijk verantwoordelijk is zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de van tijd tot tijd geldende huisregels van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen kan onder meer nadere eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de gast. De gast dient bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag, waaronder begrepen gedrag in strijd met lid 1 van dit artikel, op eerste verzoek van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen het pand en/of terrein van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen te verlaten met voldoen van de rekening.
 3. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen.
 4. Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen. 
 5. Personen jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn van een meerderjarige.
 6. Op het terrein of in de gebouwen van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, moeten bij de receptie van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen worden ingeleverd. Als deze voorwerpen niet binnen 30 dagen na inlevering bij Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen door de eigenaar zijn opgehaald, verkrijgt Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen de eigendom van deze voorwerpen.
 7. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is niet verplicht tot toezending van verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen over te gaan.

Artikel 7: Verhuur

 1. Dit artikel 7 is van toepassing op iedere tussen Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen en de gast gesloten overeenkomst betreffende de verhuur van zaken (het “gehuurde”) aan de gast gedurende een bepaalde periode, waaronder begrepen maar niet beperkt tot badjassen, handdoeken en slippers.
 2. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de gast vóór ingang van de huurperiode aan Thermen Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen moet voldoen.
 3. De gast is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal moet direct na ontstaan of constatering aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen worden gemeld.
 4. Na afloop van de huurperiode moet de gast het gehuurde aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen teruggeven in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond.
 5. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reparatie, komen voor rekening van de gast.
 6. Als de gast het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen, is de gast verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen te vergoeden.
 7. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen mag alle voor rekening van de gast komende kosten en schade verrekenen met de van de gast ontvangen waarborgsom, onverminderd de overige rechten van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen.

Artikel 8: Levering

 1. Alle op de website www.thermennijmegen.nl genoemde prijzen in onze webshop zijn exclusief verzendkosten. Cadeaubonnen kunnen bij Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen zonder bijkomende kosten afgehaald worden.
 2. De levering van de producten vindt plaats op het door de gast opgegeven adres.
 3. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen zal de door de gast bestelde producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de gast zijn bestelling heeft gedaan, leveren.
 4. Indien levering van de door de gast bestelde producten niet mogelijk is omdat het product niet beschikbaar is, zal de gast daarvan zo spoedig mogelijk door Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen op de hoogte worden gesteld. Binnen dertig dagen na deze kennisgeving zal Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen het door de gast betaalde aan de gast terugbetalen.
 5. In geval de producten niet door de gast in ontvangst worden genomen, is Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen gerechtigd de betreffende producten volledig voor rekening en risico van de gast op te slaan.
 6. Op het moment dat de gast de producten in ontvangst neemt, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten op de gast over.

Artikel 9: Betaling

 1. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de gast verlangen.
 2. De gast moet bij zijn vertrek of afronding van het bestelproces, of zoveel eerder als Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verlangt, betalen voor de geleverde prestatie met een van de aangeboden mogelijkheden. In de vestiging is contant betaling mogelijk en pinbetaling. Op de website kan enkel betaald worden via iDEAL, Visa of Mastercard.
 3. De gast mag betalingen aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen niet verrekenen en niet opschorten.
 4. De gast ontvangt enkel bij een ernstige en langdurige ziekte de mogelijkheid om het de badenkaart te bevriezen. Dit is enkel mogelijk met een schriftelijk verzoek inclusief een officiële doktersverklaring ter attentie van de directie van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 10: Retourneren Cadeaubonnen

 1. De gast is bevoegd om een koopovereenkomst binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de gast.
 2. Tijdens deze termijn dient de gast als een goed huisvader voor het product en de verpakking te zorgen. De gast mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. De gast dient schriftelijk aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen te melden dat hij de koopovereenkomst wil ontbinden en dient de producten in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen te retourneren conform de door Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verstrekte instructies.
 4. De kosten voor retournering komen voor rekening van de gast. Retournering aan de balie is kosteloos.
 5. Binnen dertig dagen na retournering van de producten zal Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen het door de gast betaalde aan de gast terugbetalen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, winstderving, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen of haar leidinggevend personeel.
 2. De gast is aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 3. Indien Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen aansprakelijk is voor door de gast geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen niet uitkeert, om wat voor reden dan ook, is de schadevergoedingsplicht van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen beperkt tot maximaal vijfmaal de prijs die de gast voor de betreffende dienst c.q. het betreffende product heeft betaald.
 4. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is niet aansprakelijk voor door de gast of een derde geleden schade die is ontstaan: a. aan of met voertuigen van de gast of derden die zich op het terrein van de gemeente voor Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen bevinden; b. als gevolg van verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van of aan eigendommen van de gast en/of derden; tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen of haar leidinggevend personeel

Artikel 12: Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties.
 2. Indien Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen Producten aan de gast levert welke Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen van haar toeleveranciers verkregen heeft, is Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de gast gehouden dan waarop Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

Artikel 13: Overmacht

 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van de gast of van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen, is Thermen Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de gast opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsstoringen, computerstoringen, leveringsproblemen en onvoorziene personeelstekorten.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de gast te leveren behoudt Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring aan de gast te ontbinden zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.
 2. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de gast per direct te ontbinden, op het tijdstip waarop de gast: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. op de gast de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast d. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; e. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. g. de gast een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de tussen Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen en de gast gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen de gast en Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 16: Privacy beleid

 1. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verzamelt in het kader van boekingen/reserveringen, het aangaan van Overeenkomsten en de uitvoering van de Diensten Persoonlijke Informatie van Gasten. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verzamelt niet bewust informatie omtrent ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verzamelt en verwerkt Persoonlijke Informatie uitsluitend voor doeleinden die aan Klanten en/of Gasten kenbaar zijn gemaakt in dit privacy beleid. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten als instantie die Persoonlijke Informatie verzamelt en verwerkt.
 2. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen mag Persoonlijke Informatie gebruiken voor het verwerken van boekingen/reserveringen voor de beoogde afname van diensten, het vastleggen en bijhouden van zakelijke informatie om te voldoen aan financiële vereisten of het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder het bewaren van zakelijke of financiële bescheiden met betrekking tot een overeenkomst voor fiscale doeleinden), backofficeverwerking (zoals het bijhouden van een lijst met ongewenste gasten, opvolging bij wanbetaling, overtreding van huisregels), en meer algemene optimalisering van de dienstverlening, waaronder het verbeteren van websitenavigatie en het implementeren van maatregelen ter voorkoming van fraude, en algemene marketingdoeleinden.
 3. Onder algemene marketingdoeleinden wordt in ieder geval verstaan het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en toeristisch marketingmateriaal, of het opnemen van contact over ontvangst, services, het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en evalueren van de uitkomsten van dergelijke onderzoeken en het afhandelen van klachten. Klanten kunnen ervoor kiezen hun abonnement op e-mailnieuwsbrieven van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen op te zeggen door op de link in een van de e-mailnieuwsbrieven te klikken, Indien dit door toepasselijke wet- en regelgeving is vereist, zullen Klanten en/of Gasten gevraagd worden om vooraf uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor het ontvangen van marketingmaterialen.
 4. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verzamelt alleen Persoonlijke Informatie die noodzakelijk is voor de verwerking van gegevens zoals benoemd in deze Algemene Voorwaarden. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat opgeslagen Persoonlijke Informatie accuraat en actueel is. Persoonlijke Informatie wordt bewaard gedurende een zodanige periode als noodzakelijk of gewenst is voor de verwerking van Persoonlijke Informatie conform deze Algemene Voorwaarden en wettelijke vereisten.
 5. Klanten en/of Gasten zijn te allen tijde gerechtigd Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen te verzoeken hun Persoonlijke Informatie in te zien, te (laten) wijzig en, te (laten) corrigeren of te laten) verwijderen. Klanten en/of Gasten zijn gerechtigd om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van Persoonlijke Informatie voor marketingdoeleinden door middel van een schriftelijke kennisgeving met die strekking aan het van tijd tot tijd op de website www.thermennijmegen.nl gepubliceerde correspondentieadres van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen. Toelichting op het in deze Algemene Voorwaarden neergelegde privacy beleid wordt op eerste schriftelijk verzoek van de Klant en/of de Gast verstrekt.
 6. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen treft redelijke technische en organisatorische maatregelen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen abusievelijk(e) of onrechtmatig(e) wijziging of verlies, of tegen ongeautoriseerd(e) gebruik, openbaarmaking of toegang. Daartoe heeft Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen technische maatregelen geïmplementeerd zoals firewalls en organisatorische maatregelen waaronder een registratiesysteem met wachtwoordaanbeveling, fysieke beveiliging ter plaatse, alsmede cameratoezicht. Indien in het kader van een boeking/reservering creditcardgegevens ingevoerd dienen te worden maakt Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer) om dergelijke Persoonlijke Informatie te coderen.
 7. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is gerechtigd Persoonlijke Informatie met derden te delen voor de doeleinden die zijn omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Het kan zijn dat Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen voor de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden Persoonlijke Informatie van Klanten en/of Gasten overdraagt aan interne of externe ontvangers die kunnen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming anders is. Indien hiervan sprake is, implementeert Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen gepaste maatregelen, met inbegrip van contractuele bepalingen, om veilige overdracht van Persoonlijke Informatie naar externe ontvangers in een land waar het beschermingsniveau anders is dan in het land waar de Persoonlijke Informatie is verzameld, te waarborgen
 8. Het in dit artikel 14 neergelegde privacy beleid is van toepassing op elke vorm van gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen alsmede het plaatsen van boekingen/reserveringen met betrekking tot beoogde afname van Diensten via de website www.thermennijmegen.nl
 9. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verzamelt in het algemeen geen persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 18 jaar, met uitzondering van de naam, geboortedatum en nationaliteit zoals rechtstreeks door een volwassene, of met toestemming van een volwassene, namens hen verschaft. Klanten en/of Gasten dienen ervoor zorg te dragen dat kinderen geen Persoonlijke Informatie aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen verstrekken zonder toestemming, bijvoorbeeld online. Indien Klanten en/of Gasten van mening zijn dat aan hen gelieerde minderjarige Persoonlijke Informatie aan Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen heeft verstrekt anders dan op hierboven omschreven pagina wijze is de Klant en/of de Gast gerechtigd contact op te nemen met Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen zodat de desbetreffende Persoonlijke Informatie kan worden verwijderd.
 10. Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen ook andere gegevens dan de hierboven genoemde Persoonlijke Gegevens als gevoelige gegevens worden beschouwd: creditcardnummer, ontspanningsgewoonten, persoonlijke activiteiten en hobby’s, culturele gewoonten, status van roker/niet-roker, enz. Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen dient dergelijke gegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd, mogelijk te verzamelen in het kader van optimalisering van de verlening van Diensten, of om Klanten en/of Gasten bepaalde services te kunnen verstrekken, zoals een bepaald dieet of bepaalde toegangsfaciliteiten voor mindervaliden. In dergelijke gevallen zal Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen, als dit door de toepasselijke wet- en regelgeving wordt vereist, uitdrukkelijke toestemming aan Klanten en/of Gasten vragen om dergelijke gevoelige gegevens te mogen verzamelen en verwerken.
 11. Persoonlijke Informatie kan onder meer in onderstaande situaties worden verzameld: het plaatsen van al dan niet online boekingen/reserveringen, in- en uitchecken, gebruik van faciliteiten gedurende het verblijf in Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen, bij correspondentie in het kader van afhandelingen van aanvragen, claims en/of geschillen, deelname aan marketingprogramma’s, klanttevredenheidsonderzoeken, wedstrijden, aanmelding voor nieuwsbrieven of elektronische of digitale informatieverstrekking (per email), verschaffing van Persoonlijke Informatie door tussenpersonen (touroperators, reisbureaus, reserveringssystemen) en internetactiviteiten, waaronder verbinding met de website van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen (registratie IP-adressen sessiecookies) en gebruik van (draadloos) internet.
 12. Onder voorbehoud van de rechten van Klanten en/of Gasten conform het in deze algemene Voorwaarden opgenomen privacy beleid van Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen is Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen gerechtigd Persoonlijke Informatie te delen met interne of externe ontvangers, waaronder werknemers en zakelijke partners van Thermen Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen alsmede externe serviceaanbieders zoals IT-onderaannemers, banken, creditcardmaatschappijen, externe adviseurs, aanbieders van mailingservice, drukkerijen en lokale autoriteiten en/of overheden als dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist of als onderdeel van intern onderzoek binnen Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen conform de plaatselijke regelgeving.
Winkelwagen